چارت درسی رشته های کاردانی پیوسته سما اراک

عنوان رشته نوع دیپلم دانلود                                         
گرافیک فنی و حرفه ای  دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
گرافیک  کاردانش  دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
گرافیک  غیر مرتبط  دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
گرافیک  نظری  دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
 طراحی دوخت و پارچه فنی و حرفه ای  دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
طراحی دوخت و پارچه 

کاردانش، غیرمرتبط،نظری 

دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
حسابداری فنی و حرفه ای دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
حسابداری  کاردانش- نظری - غیر مرتبط  دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
امور اداری  کلیه رشته ها  دانلود صفحه اول  دانلود صفحه دوم 
تربیت بدنی تربیت بدنی دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
تربیت بدنی غیر از تربیت بدنی دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
متالورژی کاردانش ، غیرمرتبط، نظری دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
متالورژی  فنی و حرفه ای دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
مکانیک خودرو کاردانش- نظری - غیرمرتبط دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
مکانیک خودرو فنی حرفه ا ی - نظام قدیم دانلود صفحه اول دانلود صفحه دوم
امور اداری کلیه رشته ها دانلود صفحه ا ول دانلود صفحه دوم
صنایع شیمیایی نظری - انسانی دانلود
صنایع شیمیایی  غیر مرتبط  دانلود 
صنایع شیمیایی نظری- تجربی و ریاضی دانلود
صنایع شیمیایی ---- دانلود
کامپیوتر کاردانش دانلود
کامپیوتر غیرمرتبط دانلود
کامپیوتر فنی و حرفه ای دانلود
کامپیوتر نظری دانلود
کامپیوتر نظری - ورودی 96 دانلود
کامپیوتر فنی حرفه ای- ورودی 96 دانلود
کامپیوتر کاردانش- ورودی 96 دانلود
کامپیوتر  غیر مرتبط- ورودی 96  دانلود 

برگشت به صفحه اصلی